Nadační fond Czechitas

Proč vznikl Nadační fond Czechitas?

O založení nadačního fondu jsme uvažovali už mnoho let. Až s úspěšným rozvojem Czechitas z. ú. a bohužel zhoršující se ekonomickou a geopolitickou situací přišel ten vhodný čas teď. Mnoho lidí se nejen kvůli pandemii coronaviru v České republice dostalo do tíživé životní situace a počty těchto lidí budou pravděpodobně dále narůstat.

Prostřednictvím NFC chceme přispět ke zpřístupnění možnosti vzdělávat se v perspektivním oboru informačních technologií, který nyní nabízí více než 30 000 volných pracovních pozic jen v ČR. Kromě vzdělávání samotného chceme přispět ke zpřístupnění pomoci získat pracovní pozici dle aktuálních zkušeností a naplánovat další kariérní rozvoj. Studium a osobní rozvoj v technologiích je nezbytný i pro udržení aktuální pracovní pozice, zejména pak ve vyšším věku. V důsledku digitalizace a automatizace dle studií zanikne v ČR spousta pracovních pozic a velké množství se změní.

Chceme přispět ke zpřístupnění pomoci a inspirace i těm, kteří se chystají založit vlastní projekt nebo podnikání a chybí jim potřebné know-how nebo propojení na odborníky v oboru.

V neposlední řadě v souvislosti se snahou organizace Czechitas z.ú. měnit společenské myšlení a ukazovat, že znalost technologií není potřebná pouze pro budoucnost na pracovním trhu, ale je i každodenní nutností, chceme přispět a podílet se na systémové změně vzdělávání v ČR.

Proč pomáháme společně s Czechitas z.ú. do oboru IT právě ženám?

Rozdíly v digitální gramotnosti mezi muži a ženami poukazují na historické bariéry a stereotypy, kterým ženy a dívky musí čelit při studiu i práci v IT oborech.

Česká republika se může pyšnit prosperující ekonomikou, vysokou životní úrovní, rozvinutou ICT infrastrukturu a silnými technologickými inovacemi. Firmy nadále hledají nové zaměstnance, a to především na pracovních pozicích, kde jsou potřeba IT dovednosti. Většině zaměstnavatelů se však nedaří najít dostatek kvalifikovaných uchazečů na tyto pozice. Mezi uchazeči jsou často i ženy, které bývají vyřazeny v prvních kolech výběrového řízení.

Studie neziskové organizace Aspen Institute z roku 2022 uvádí, že budou změny během této dekády zásadní pro budoucí konkurenceschopnost celé Evropy. V roce 2030 věková skupina 50-65 let naroste o 17 % a bude tvořit hlavní pracovní sílu. Přes 90 % všech pracovních pozic bude – oproti současným 54 % – vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti.

Podle dat z Eurostatu patří ČR k zemím s nejnižším počtem žen, které pracují v ICT odvětví. Téměř 90 % českých odborníků na technologie jsou muži (European Commision). Ženy tvoří 51 % celkového počtu obyvatel ČR, přesto mají nízké zastoupení ve všech pracovních oblastech včetně oborů IT. Ženám brání v kariérním úspěchu nízké sebevědomí, nedostatek dovedností i společenská a kulturní předpojatost. Rodičovská dovolená zde sice patří k nejvelkorysejším na světě (průměrná doba činí 6 let), avšak bez IT dovedností je pro matky prakticky nemožné najít uplatnění po jejich návratu na trh práce.

Ženy mají na své cestě ke vzdělání a rekvalifikaci v digitálních a IT pozicích nastraženo mnoho bariér. Nejčastější z nich bývají vlastní i celospolečenské stereotypy a mylná přesvědčení. Jedním z nich je například přesvědčení, že pro IT pozice je nutná vysoká škola a dobrá znalost matematiky. Jsou zde ale tisíce žen, které tyto stereotypy dokázaly zbourat. Část z nich úspěšně absolvovala kurzy nebo rekvalifikace. Mnohým z těchto žen se následně podařilo nastartovat novou kariéru.

Přitom (nejen) genderová diverzita (nejen) v IT oboru je důležitá z mnoha důvodů:

  1. Zajištění diverzity pomáhá zajistit rovnost příležitostí pro všechny. To znamená, že všichni mají stejné možnosti vstoupit do odvětví, postupovat v kariéře a využívat stejné zdroje a výhody.
  2. Diverzita přináší rozmanité perspektivy a zkušenosti do týmů a projektů. Muži a ženy, mladší a starší často přistupují k problémům a řešením s odlišným pohledem, což může vést ke kreativnějším a inovativnějším výsledkům. Různorodost myšlení přináší nové nápady, konkureční výhody a zlepšuje procesy.
  3. Diverzita pomáhá vytvářet produkty a služby, které jsou přátelštější a relevantnější pro různé skupiny uživatelů. Různé zkušenosti a perspektivy vedou k lepšímu porozumění potřebám uživatelů a lepšímu návrhu produktů a služeb, které je osloví.
  4. Diverzita pomáhá překonávat stereotypy a předsudky. Např. v IT oboru tím, že ženy mají ve větší míře zastoupení v IT, se může snížit stigma a předsudky spojené s tím, že IT je pouze pro muže. To může povzbuzovat více žen, aby zvažovaly kariéru v IT a přispívaly k rozmanitosti odvětví.
  5. Studie naznačují, že týmy s vyšší diverzitou mají tendenci být efektivnější a produktivnější. Různé pohledy a zkušenosti členů týmu mohou vést ke kvalitnější diskuzi, kritickému myšlení a lepším rozhodnutím.
  6. V konečném důsledku je diverzita důležitá pro vytvoření inkluzivního a spravedlivého pracovního prostředí, které podporuje inovace, efektivitu a rovnost příležitosti.


Přes velkou poptávku po ICT expertech se zaměstnavatelé v ČR nadále potýkají s náborem i udržením nových talentů ve firmě. Částečným řešením této situace jsou ženy i další znevýhodněné skupiny. Ženy mají touhu se rozvíjet a chtějí se kariérně posunout, často si uvědomují nutnost IT dovedností i jejich cenu. Přesto je nabídka kvalitního a dostupného vzdělání v ČR omezená. Existují komerční vzdělávací instituce nabízející kurzy z oblasti IT, ale jejich kvalita se podstatně liší. Jejich vysoké ceny a časová náročnost představují pro zájemce překážku. 

Zdroje např.:
Frustrations steering women away from software engineering
https://is.muni.cz/publication/1783197/Questionnaire-study_IEEE-Software-2021.pdf 

Digitální nerovnosti, aneb jakým bariérám a stereotypům musí čelit žen?
https://www.czechitas.cz/blog/gender-digital-divide

Etický kodex

Naším posláním je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí, mládeže a znevýhodněných skupin obyvatelstva ...

stáhnout

Výroční zpráva Nadačního fondu Czechitas 2022


V prvním projektu NFC podáváme pomocnou ruku ženám, které se chtějí rekvalifikovat do IT, ale nemohou si finančně dovolit zaplatit kurzovné ani ve výši dotovaných cen nebo rozdělené na několik splátek. Reagujeme tak na zhoršující se ekonomické podmínky (covid, inflace, stagnace/recese ekonomiky, zvýšené úrokové míry hypotečních úvěrů atd.) a měnící se podmínky na trhu práce (firmy zpomalují v náboru). Přečtěte si více:

stáhnout

Správní rada

Dita Formánková
Barbora Bühnová
Luděk Roleček
Monika Ptáčníková
Olga Maximová

Ředitelka

Kateřina Králiková

Revizorka

Miroslava Stodolicová
Chci podpořit
Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci potřebným. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili a podporují činnost a projekty nadačního fondu.

Podpořit nás můžete buď formou jednorázového příspěvku nebo trvalým příkazem.
Požádat o potvrzení o daru

ČÍSLO ÚČTU

2202326673/2010

Platební brána

portál darujme.cz