Grantová pravidla Nadačního fondu Czechitas

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. NF poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byl zřízen, a v oblastech specifikovaných v Zákládací listině a Statutu NF.

 2. Správní rada NF vyhlašuje veřejná otevřená či uzavřená výběrová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v souladu s posláním a cíli NF.

 3. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadačním fondem v souladu s těmito grantovými pravidly poskytnuto třetí osobě (právnické i fyzické) k účelu, pro který byl NF zřízen.

 4. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým osobám a právnickým osobám se sídlem v České republice, které realizují účel, k němuž se nadační příspěvek poskytuje, a splňují podmínky příslušného grantového řízení.

 5. Nadační příspěvek není možné poskytnout osobě, která je členem orgánu nadačního fondu, ani osobě jí blízké.

 6. Tato grantová pravidla se nevztahují na případy, kdy správní rada nadace rozhodne o poskytnutí nadačního příspěvku mimo grantové řízení.

Čl. 2
Podání Žádosti o nadační příspěvek

 1. NF poskytne nadační příspěvek na základě podané žádosti o nadační příspěvek.

 2. O nadační příspěvek lze požádat prostřednictvím webového formuláře „Žádost o nadační příspěvek“ (dále jen „žádost“), který je umístěn na webových stránkách www.nadacnifondczechitas.cz. Nedílnou součástí žádosti jsou i povinné přílohy.

 3. Žádosti jsou přijímány v termínu od vyhlášení grantového řízení žádosti až do předem uveřejněného termínu uzávěrky.

 4. Žádosti zaslané po termínu uzávěrky nebudou do grantového řízení zařazeny.

 5. Žádosti, které splňují formální a věcné požadavky grantových pravidel, grantové výzvy a další požadavky stanovené a zveřejněné ze strany NF, jsou postoupeny k dalšímu hodnocení.

 6. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající vizím a cílům NF jsou z dalšího hodnocení vyřazeny.  

 7. NF má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení žádosti.

 8. Podmínky jednotlivých vyhlášených grantových řízení mohou být nadačním fondem jednostranně měněny, či doplňovány.

Čl. 3
Posouzení žádosti

 1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada NF na základě posouzení žádosti žadatele a doporučení grantové komise, která posuzuje žádosti žadatelů.

 2. Grantová komise a správní rada je oprávněna vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek.

 3. Grantová komise předběžně posoudí splnění kritérií grantového řízení a předschválí udělení nadačního příspěvku žadateli.

 4. Správní rada je oprávněna, na základě vlastního uvážení, snížit nadační příspěvek oproti požadované částce.

 5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

 6. Proti rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku se nelze odvolat.

 7. O výsledku posouzení žádosti správní radou je žadatel informován. Další podrobnosti se žadateli nesdělují.

 8. Podklady poskytnuté žadatelem spolu s podáním žádosti o nadační příspěvek NF žadateli nevrací.

Čl. 4
Smlouva o nadačním příspěvku

 1. NF uzavírá s příjemcem nadačního příspěvku smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

 2. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je navržena nadačním fondem a obsahuje zejména:

  1. a) výši přiděleného příspěvku,

  2. b) účel, na který byl příspěvek přidělen,

  3. c) způsob a formu čerpání nadačního příspěvku,

  4. d) termín, do kterého je příjemce nadačního příspěvku povinen předložit vyúčtování nadačního příspěvku a doložit využití finančních prostředků,

  5. e) povinnost žadatele umožnit nadaci průběžnou kontrolu dokumentace a způsobu užití poskytnutého nadačního příspěvku.

 3. Žadatel návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podepíše ve lhůtě stanovené NF. Pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku platnosti a NF může použít grant jiným způsobem.

 4. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet žadatele nebo převeden na organizaci, která poskytuje službu fyzické osobě.

Čl. 5
Kontrola použití a evidence nadačního příspěvku

 1. NF je oprávněn provádět kontroly použití nadačního příspěvku příjemcem po dobu tří let od uzavření smlouvy, není-li v podmínkách grantového řízení či smlouvě o nadačním příspěvku stanovena doba delší.

 2. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem je osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinna tyto prostředky vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené správní radou.

 3. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.

 4. Nesplní-li příjemce podmínky dle uzavřené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, je povinen nadační příspěvek nebo jeho část nadačnímu fondu vrátit, a to ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy nadačního fondu.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Tato Grantová pravidla jsou nedílnou přílohou Statutu NF.

 2. NF nehradí žadatelům a osobám s nimi spojenými žádné náklady a výdaje související s grantovým řízením či jednáním o uzavření smlouvy o nadačním příspěvku.

 3. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení NF.

 4. Pravidla obsažená v grantových pravidlech, grantové výzvě či jakémkoli jiném dokumentu souvisejícím s grantovým řízením nepředstavují závazek NF vůči žadatelům ani jakékoli jiné osobě podle zmíněných pravidel postupovat. NF je oprávněn tyto dokumenty kdykoliv jednostranně změnit.

 5. NF má právo kdykoli zrušit jakékoli grantové řízení nebo rozhodnout o tom, že nebude přidělen žádný grant, nebo zčásti nebo zcela odmítnout poskytnutí přiznaného grantu, a to i v případech, kdy již došlo k vyhlášení výsledků grantového řízení.

 6. Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok; právní nárok na nadační příspěvek může vzniknout nejdříve až uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí grantu sjednaných v takové smlouvě.

 7. Toto znění Grantových pravidel bylo schváleno správní radou dne 2. 11. 2022 a nabývá účinnosti dne 2. 11. 2022.

Chci podpořit
Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci potřebným. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili a podporují činnost a projekty nadačního fondu.

Podpořit nás můžete buď formou jednorázového příspěvku nebo trvalým příkazem.
Požádat o potvrzení o daru

ČÍSLO ÚČTU

2202326673/2010

Platební brána

portál darujme.cz